Virtual Geula - Seforim Store Online

New Sefer – Zemiros Hamefurash

 

זמירות המפורש לשבת ויו”ט  גדול ובינוני

כעת יש שני גדלים 
1. גדול    (21 ס”מ)   52 ש”ח       
2. בינוני  (17 ס”מ)    לחנות 45 ש”ח      

zemiros_hamefurash_2 zemiros_hamefurash_1

To order any sefer,use the order form. להזמנת כל ספר, תמלא טופס הרשמה.
Posted in All Posts

Sifria HaSefardit – 2 New Seforim

sifria_hasefardit

חידושי רבינו מגירונדי ותלמידיו – כתובות

שערי העבודה – רבינו יונה

אורחות חיים מהרא”ש

To order any sefer,use the order form. להזמנת כל ספר, תמלא טופס הרשמה.
Posted in All Posts

New Catalog – Ohev Seforim 21

ohev_seforim_21_Page_05 ohev_seforim_21_Page_14 ohev_seforim_21_Page_12ohev_seforim_21_Page_08

To order any sefer,use the order form. להזמנת כל ספר, תמלא טופס הרשמה.
Posted in All Posts

New Seforim

mishbetzos_zahav_mefarem_14 mepi_ololim_mefarem_14

משבצות הזהב

מפי עוללים

To order any sefer,use the order form. להזמנת כל ספר, תמלא טופס הרשמה.
Posted in All Posts

New Seforim

vehigadta_mefarem_17 minchas_hosofer_mefarem_17 shvil_hayashar_mefarem_17 bris_avaraham_hakohen_mefarem_17

 והגדת – הרב יעקב גלינסקי

מנחת סופרים – הרב מנחם דוידוביץ

שביל הישר

ברית אברהם הכהן

To order any sefer,use the order form. להזמנת כל ספר, תמלא טופס הרשמה.
Posted in All Posts

New Seforim

 shulchan_chaim__mefarem_16 shulchan_yosef_mefarem_16 siddur_tiskabel_mefarem_16 ymei_ahava_vimei_sina_mefarem_16 gur_arye_mefarem_16 matisyahu_gabai_mefarem_16

שלחן חיים – מליחה, בשר בחלב ותערובות

שלחן יוסף – הרב עובדיה יוסף

סידור תתקבל

ימי האהבה וימי השנאה

חומש גור אריה

בית מתתיהו

מועדי הגר”ח

To order any sefer,use the order form. להזמנת כל ספר, תמלא טופס הרשמה.
Posted in All Posts

New Seforim

pischei_teshuva_mefarem_15 darkei_teshuva_mefarem_15 tehillim_medrash_chachomim_mefarem_15 mishpat_hamazik_mefarem_15 chidushei_graag_mefarem_15

משפט המזיק – 2 כרכים

פתחי תשובה השלם

דרכי תשובה – על ענעני תשובה

חידושי מרן הגרא”ג – הרב אברהם גרשון זאקס

תהילים ע”פ מדרש תהילים

To order any sefer,use the order form. להזמנת כל ספר, תמלא טופס הרשמה.
Posted in All Posts

Pe’er Mikdoshim Chassidus Set

peer_mikdoshim_chanuka_76חדש ממכון “פאר מקדושים”

סט מארז ספרי חסידות, 10 כרכים במארז

מצורף פירוט הספרים ארוזים

1 זאת זכרון

2 זכרון זאת

3 דברי אמת

4 עבודת ישראל

5 נועם אלימלך

6 תניא 

7 דגל מחנה אפרים

8 אוהב ישראל

9-10 מאור עינים” ישמח לב ב”כ

 

peer_mikdoshim_set_10הכל בעריכה מחודשת כמיטב המסורת של מכון פאר מקדושים.

הספרים כוללים

  • מוגה מחדש בניקוד ובפיסוק מלא ללא ראשי – תיבות 
  • ציונים ומראי מקומות, מקורות והשוואות 
  • כותרות צד בשולי הקטעים 
  • הערות וציונים
  • פנינים והדרכות מעשיות לפי נושאים 
  • תולדות והליכות חייו 
  • מפתחות מפורטים לפי נושאים בסדר א-ב
  • ועוד מעלות רבות המסייעות להבנת דברי רבותינו זיע”א 

מחיר הסט לצרכן 665 ש”ח 

To order any sefer,use the order form. להזמנת כל ספר, תמלא טופס הרשמה.
Posted in All Posts

New Sefer – VeEileh Divrei Yemai Yirmiyahu

ואלה ימי דברי ימי ירמיהו

eileh_divrie_yemei_yirmiyahu

הספר “ואלה דברי ימי ירמיהו” פותח בפניכם הזדמנות ללמוד ולהבין את ספר ירמיהו, בצורה
מסודרת, בהירה ומומחשת.
ייחודו של הספר מתבטא בכמה מישורים. ראשית, זהו ספר הכתוב “על טהרת הקודש”,
במיוחד עבור ציבור יראי ה’.
הספר אינו פירוש נוסף לספר ירמיהו, אלא מהוה שער להבנת תקופתו של ירמיהו בארץ ישראל
ובכל המרחב. האירועים בארצות השכנות של א”י השפיעו רבות על מקבלי ההחלטות בממלכת
יהודה. המידע על האירועים הללו לא היה נגיש עד העידן המודרני, ולכן מבחינה מסויימת ספר
ירמיהו היה ספר חתום, והיה קושי רב להבין הרבה מהעניינים המוזכרים בו. הרב לנדי טרח
לאתר את האירועים שהתרחשו בארצות השכנות לא”י באותם שנים, ותיאר אותם בהקבלה
לאמור בספר ירמיהו. כך מתאפשרת הבנה רחבה יותר של ספר ירמיהו. בספר משולבים גם
דברי הנביאים הנוספים שהתנבאו באותה עת, בכדי להראות כיצד השפיעו על המתואר בספר
ירמיהו. לדוגמא, חורבן נינוה והתמוטטות ממלכת אשור, היו אירועים עולמיים אשר השפיעו
רבות על ממלכת יהודה בתקופת ירמיהו, ואע”פ כן אין אליהם כל התייחסות בספר ירמיהו.
לעומת זאת, הנביא צפניה שהיה בן זמנו של ירמיהו התנבא על חורבן נינוה וכן גם הנביא נחום.
חורבן נינוה מתועד בטבליות בבליות ומובא בדברי חז”ל. הרב לנדי מציג את הדברים בבהירות
ובצורה מסודרת, וגם ממחיש אותם בעזרת צילום אויר מרהיב של נינוה, ובעזרת צילומים של
הממצאים הארכיאולוגים שמשתייכים לחורבן נינוה. בכך מאפשר הרב לנדי להבין את
התהליכים שאירעו ואת סדר התרחשותם.
הרב יהודה לנדי, תלמיד חכם, חוקר ומומחה לארכיאולוגיה ידוע שם, חקר את הנושא לעומקו
במשך שנים. המחקר כלל מסעות למוזיאונים בעלי שם עולמי באירופה ובארה”ב )ובא”י כמובן(.
כמו”כ נועץ הרב לנדי עם גדולי החוקרים של התקופה, והביא מדבריהם בספר.
הספר מופיע במהדורת פאר אלבומית וכולל בתוכו תמונות מרהיבות בצבע מלא )חלקן נדירות
ביותר, כמו תמונות של אתרים יהודים בבבל(, ומפות חדשות שנעשו במיוחד עבור הספר
)בהשקעה רבה ובדמים מרובים( ברמה מקצועית ואמנותית גבוהה. הרב לנדי עמל כמה שנים על
צילום ואיסוף התמונות המרהיבות שבספר.
המידע המובא בספר מבוסס על ספרים היסטוריים וגיאוגרפיים אמינים, ועל ממצאים
מוזיאוניים המוצגים ברחבי תבל, תוך השוואה למקורות יהודיים בתנ”ך, בגמרא ובמדרשי חז”ל.
הספר מכיל גם טבלאות, סרגל זמן ואינדקס מפות בכדי להקל על הקורא בו להבין בצורה
מסודרת את אשר אירע באותם הימים, ולמצוא את המקומות המוזכרים בספר על גבי המפות
המיוחדות.
ספר זה “ואלה דברי ימי ירמיהו”, הינו ספר שני בסדרה של ספרי הרב לנדי הממחישים את
התנ”ך ואת דברי חז”ל בעזרת המדעים המודרניים – ארכיאולוגיה, היסטוריה וגיאוגרפיה. לפני
כחמש שנים יצא לאור ספרו הראשון בתחום זה, “ויהי בימי האימפריה הפרסית”,אשר עוסק
בהמחשת הכתוב במגילת אסתר ונותן הצצה אל העושר של האימפריה הפרסית, בעזרת המדעים
הללו. ספר אשר התקבל בהתלהבות בציבור שומרי התורה, והופץ בעברית ובאנגלית באלפי
עותקים.

To order any sefer,use the order form. להזמנת כל ספר, תמלא טופס הרשמה.
Posted in All Posts

Sifria HaSefaradit – 2 New Seforim

maranan

mearat_sdei_hamachpela

To order any sefer,use the order form. להזמנת כל ספר, תמלא טופס הרשמה.
Posted in All Posts