Virtual Geula - Seforim Store Online

New Seforim Heshvan 5776

hagada hahozehDivrei Emet

בעריכה מחודשת כמיטב המסורת של מכון פאר מקדושים
:הספר כוללת
מוגה מחדש בניקוד ובפיסוק מלא ללא ראשי – תיבות
ציונים ומראי מקומות, מקורות והשוואות, כותרות צד בשולי הקטעים , הערות וציונים
פנינים והדרכות מעשיות לפי נושאים , תולדות והליכות חייו
מפתחות מפורטים לפי נושאים בסדר א-ב
ועוד מעלות רבות המסייעות להבנת דברי רבינו זיע”א
מחיר הספר לצרכן 68 ש”ח

================

 

 


Simu Bepihem
שמחים אנו לבשר
ניתן להשיג
מגילת קהלת שימה בפיהם
פירוש שימה בפיהם:
הוא ביאור צח ובהיר משובץ ומשולב בלשון הכתוב
ערוך בלשון קלה וברורה השוה לכל נפש
מיוסד על פירוש רש”י הק’ וחז”ל ושאר גדולי המפרשים
עם הערות וציונים למקורות הפירושים
ובסופו יבואו הוספות וביאורים להרחבת הענינים
מחיר מומלץ לצרכן 38 ש”ח
================
לקראת תחילת הזמן נמליץ לבוק מלאי לספרים הבאים ביסיים למסכתות הנלמדות
חידושי הר”ן בבא מציעא מכון הרי פישל
יד רמה ב”ב (מהד’ שולמן)
המקנה (קדושין)עם הגהות רע”א
הפלאה (כתובות) ” “
כוס ישועות על כל סדר נזיקין (במחיר מוזל)
פרי תואר על יו”ד 2כר’
חזון איש על מסכתות 16 כר’ נמכר בודד
כמו כן יש לנו במלאי (בהוצאה חסר)
פרק אלו מציאות עוז והדר לא מנוקד
חומשים תלמידים ” ” (כחול) כל החמשה
משנה ברורה מנוקד ” בינוני

Posted in All Posts

Rav Yonason Abelman author of Toras Yonason

 

תמונת הגאון רבי יהונתן אבעלמאן זצ"ל בעל התורת יהונתן זכרון יהונתן מעותק יחיד בעולם עדיין לא פורסם כלל.....

תורת יהונתן וזכרון יהונתן שביעית

תמונת  הגאון  רבי יהונתן  אבעלמאן  זצ”ל
בעל  התורת  יהונתן  וזכרון יהונתן
מעותק  יחיד  בעולם  עדיין  לא  פורסם  כלל…..

Newly discovered picture of Rav Yonason Abelman author of Toras Yonason and Zikaron Yonason on Sheviit available on VirtualGeula.com

Posted in All Posts

Ohev Seforim Catalogs 11-17

‘Ohev Seforim’ Catalogs 11 – 15

קטלוגיאוהב ספרים‘ 11 – 15

 

Ohev Seforim 11 אוהב ספרים
Ohev Seforim 12 אוהב ספרים
Ohev Seforim 13a אוהב ספרים
Ohev Seforim 14  נספח לגליון
Ohev Seforim 15 אוהב ספרים
Ohev Seforim 17 אוהב ספרים

To order any sefer,use the order form. להזמנת כל ספר, תמלא טופס הרשמה.
Posted in All Posts

New Sefer – Rachmei Harav רחמי הרב

Sefer Rachmei Harav – Musar and direction from the pen of the “Shevet HaLevi’, HaRav Shmuel Halevi Wosner Ztz”l

שמחים אנו לבשר לכם
שניתן להשיג דרכינו ספר רחמי הרב שבט הלוי

מלוקט ומסודר בלשון קדשו הטהור מספרי
מרן רבינו שמואל הלוי ואזנר זצוקללהה

בסוף הספר יש את הצוואה הקדושה, ומעשה רב
עובדות הנהגות ואמרות טהורות מבעל שבט הלוי הרב ואזנר זצוקל

To order any sefer,use the order form. להזמנת כל ספר, תמלא טופס הרשמה.
Posted in All Posts

Machzor Hameforash – מחזור המפורש

 לקראת עונת החגים ניתן שוב להשיג את מחזור המפורש הוצאת גפן

machzor_hameforash machzor_hameforash machzor_hameforash

 

To order any sefer,use the order form. להזמנת כל ספר, תמלא טופס הרשמה.
Posted in All Posts

Sipurei Tzadikim – Sifronim

Sifronim

To order any sefer,use the order form. להזמנת כל ספר, תמלא טופס הרשמה.
Posted in All Posts

New Catalog – Deutsch

דייטש אב תשע”ה

To order any sefer,use the order form. להזמנת כל ספר, תמלא טופס הרשמה.
Posted in All Posts

New Sefer – Noahide Laws

Noahide Laws -1

Noahide Laws -2Noahide Laws -3

To order any sefer,use the order form. להזמנת כל ספר, תמלא טופס הרשמה.
Posted in All Posts

New Catalog – Otzar HaSefer HaTorani

storani_catalog_cover

To order any sefer,use the order form. להזמנת כל ספר, תמלא טופס הרשמה.
Posted in All Posts

New Catalog – Ohev Seforim

ohev_seforim_catalog_cover

To order any sefer,use the order form. להזמנת כל ספר, תמלא טופס הרשמה.
Posted in All Posts